Ukrainian last names and Ukrainian surnames

Ukrainian last names endings

 • “ko”
  Oleksienko, Ovseenko, Gaponenko, Marianenko, Shumenko, Shapko, Prutko, Kovalenko, Gerasymenko, Gnatenko, Panasenko, Cheburko, Shevchenko, Samoilenko, Timoshenko, Tischenko
 • “uk”
  Ivanchuk, Bondaruk, Bondarchuk
 • “ts”
  Shvets, Gorobets, Kuts
 • “r”
  Kochur, Vyhor, Kushnir, Snigur, Sokur, Spektor, Tur, Bondar, Kobzar, Pushkar, Svichkar, Digtyar, Zolyar, Kozyar
 • “ch”
  Pugach, Babich, Drubich
 • “in”
  Litvin, Turchin, Serbin, Penkin, Kuchin
 • “y”
  Kovalevsky, Baby, Bagryand other surnames
  Nehoda, Golovnya, Palyanitsa, Kolesnik, Chornovyl
Shopping Cart
Russian Translation